Imprezy

Biegi

Piłka nożna

Siatkówka

Koszykówka

Piłka ręczna

Lekkoatletyka

Sporty zimowe

Kolarstwo

Auto

Moto

Sporty walki

Pozostałe

Sportowa mapa Polski

Nazwa imprezy:

Cracovia Maraton 2014

Miejsce imprezy:
Kraków
Data i czas imprezy:
Niedziela 18 maja 2014, godz. 09:30
Dyscyplina:
Biegi

Opis

Cracovia Maraton 2014 to jeden z biegów zaliczanych do elitarnego grona "Korony Maratonów Polskich". Impreza po raz trzynasty odbędzie się 18 maja o godz. 9:30. W ramach zawodów dzień wcześniej odbędzie się także maraton na rolkach.

REGULAMIN 13. CRACOVIA MARATON

 

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY

1. Organizatorem 13. Cracovia Maraton jest Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

II. TERMIN I MIEJSCE

1. 13. Cracovia Maraton odbędzie się 18 maja 2014 roku.
2. Start zawodników nastąpi z Rynku Głównego w Krakowie o godz. 9.30.
3. Meta maratonu będzie się znajdować na Rynku Głównym w Krakowie.
4. Długość trasy maratonu 42,195 km.
5. Zawodnicy na starcie ustawiają się według następującej kolejności:
a. zawodnicy na wózkach
b. zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 50, a za nimi pozostali uczestnicy biegu w strefach startowych według czasu zadeklarowanego podczas rejestracji.
6. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 42.
7. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5 kilometrów. Na pierwszym stole będą ustawione kubki z wodą mineralną niegazowaną, na drugim stole będą ustawione kubki z napojem izotonicznym , na trzecim stole będą wyłożone owoce. Stoły ustawione będą co 10 metrów.
Uwaga! Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.
8. Punkty odświeżania będą znajdowały się co 5 km, począwszy od 7,5 km i będą wyposażone w miski z czystą wodą a na stołach ustawione będą kubki z wodą mineralną niegazowaną.
9. Punkty medyczne będą znajdowały się za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W 13. Cracovia Maraton mogą wziąć udział osoby, które do dnia 18 maja 2014 r. ukończą 18 lat.
2. Warunkiem startu w 13. Cracovia Maraton jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 17 maja 2014 r. do godz. 20:00
3. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w 13. Cracovia Maraton oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w maratonie, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.
4. W 13. Cracovia Maraton pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w maratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie maratonu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 6 godzin. Zawodnicy skracający trasę będą zdyskwalifikowani. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 15:30 są zobowiązani do przerwania biegu i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Maratonu”.
Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
7. Zabrania się używania na trasie maratonu jakichkolwiek pojazdów, poza używanymi przez zawodników niepełnosprawnych na wózkach oraz pojazdów organizatora. Zabroniony jest również start ze zwierzętami.
8. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała się w okolicy mety i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna w dniu 18 maja od godz. 7.00 do 16.30. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
9. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych.
10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
12. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
13. Zawodnicy zdyskwalifikowani w innych imprezach biegowych nie mają prawa startu w Cracovia Maraton, aż do czasu wygaśnięcia dyskwalifikacji.

 

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia uczestnictwa w 13. Cracovia Maraton przyjmowane są:
a. na stronie internetowej Cracovia Maraton do wtorku 13 maja 2014 roku do godz. 15.30
b. w Biurze Zawodów 15, 16 i 17 maja
2. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów zawodniczych wraz z numerami startowymi i dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów.
Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani).

Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie podpisanego przez tę osobę oświadczenia oraz upoważnienia zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej – Załącznik 1.

3. Biuro Zawodów będzie się mieścić na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (stadion Wisły) przy ul. Reymonta 22

 

Czynne w dniach:

15.05.2014 r. w godzinach 12:00-20:00
16.05.2014 r. w godzinach 12:00-20:00
17.05.2014 r. w godzinach 10:00-20:00
18.05.2014 r. w godzinach 6:00-7:30

 

4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz elektroniczny, podpisanie oświadczenia w Biurze Zawodów oraz wpłacenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej).

 

5. Opłata startowa wynosi:
 

63 zł - do dnia 31.10.2013 r.
73 zł - w dniach 01.11 - 31.12.2013 r.

93 zł - w dniach 01.01 - 28.02.2014 r.

113 zł - w dniach 01.03 - 13.05.2014 r.
153 zł - w dniach 15, 16 i 17.05.2014 r. - w Biurze Zawodów


50% dla osób po 65 roku życia
50% dla zdobywców Korony Maratonów Polskich
20% zniżki dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej - podczas weryfikacji w Biurze Zawodów należy przedstawić ważną Krakowską Kartę Rodzinną oraz dokument tożsamości
 

6. W dniu startu Biuro Zawodów w godz. 6.00-7.30 - wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.
7. Opłatę startową należy wpłacać:
a. na konto bankowe do dnia 13 maja 2014 roku.
b. w Biurze Zawodów w dniach 15, 16 i 17 maja 2014 roku.
Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: sekretariat@zis.krakow.pl.
8. Numer konta:
Odbiorca (Organizator Cracovia Maraton): Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków
Bank Pekao S.A. o/Kraków 19 1240 4432 1111 0010 2296 0013
SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł przelewu: "Opłata startowa Cracovia Maraton za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika

9. Opłata startowa:

a. Raz wniesiona opłata startowa, jak i nadpłacone kwoty,  nie podlegają zwrotowi w żadnym wypadku.
b. Opłaty dokonane z błędami - bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.
c. Opłata oraz pakiet startowy nie mogą być scedowane na innego zawodnika.
d. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.
e. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto Organizatora.
f. Wpłaty dokonane przelewem po terminie 13.05.2014 r. nie będą uznawane. Dopłatę należy uregulować w kasie w Biurze Zawodów.

10. Z opłaty startowej zwolnieni są:
- osoby, które ukończyły dwanaście edycji Cracovia Maraton,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby zaproszone przez Dyrektora Maratonu,
- przewodnicy osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku,
- pacemakerzy,
11. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:
- numer startowy + agrafki,
- koszulka,
- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,
- materiały informacyjne,
Ponadto:
- bezpłatny udział w Pasta Party,
- możliwość bezpłatnego noclegu,
- możliwość skorzystania z pryszniców i masaży po biegu,
- posiłek regeneracyjny po biegu.

 

V. KLASYFIKACJA

1. W 13. Cracovia Maraton prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
a. Generalna Kobiet i Mężczyzn
b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60-69 M-60-69
K 70 i starsze M 70 i starsi
c. Open zawodników niepełnosprawnych w kategoriach kobiet i mężczyzn na wózkach typu:
• HAND BIKE
• RIM PUSH
• ACTIVE WHEELCHAIR

d. Open zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:
• Kategoria B1 - osoby 100% niewidome z przewodnikiem
• Kategoria B2 - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie.

Zawodnicy muszą przedstawić aktualny dokument potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku np. Legitymacja PZN, legitymacja PCPR lub orzeczenie o przyznaniu I lub II grupy związanej z dysfunkcją wzroku.
W związku z tym, że na ww. wymienionych dokumentach nie ma zapisu który określa 100% utratę wzroku oraz celem dopuszczenia do biegu kategorii B1 zawodnicy startujący w tej kategorii zobowiązani są do złożenia oświadczenia o 100% utracie wzroku.
Podczas rejestracji zawodnicy niepełnosprawni z tytułu narządu wzroku zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 

VI. NAGRODY

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
2. Nagrody ufundowane przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 

I miejsce – 20 000 złotych

II miejsce – 15 000 złotych

III miejsce – 10 000 złotych      

IV miejsce – 8 000 złotych

V miejsce – 6 000 złotych

VI miejsce – 4 000 złotych

 

3. Dodatkowo przewiduje się nagrodę za rekord Cracovia Maraton w wysokości 10 000 zł. Aktualne rekordy wynoszą odpowiednio: 2:11:26 - mężczyźni oraz 2:28:14 – kobiety.

 

4. W kategoriach wiekowych dla kobiet i mężczyzn zostaną przyznane nagrody rzeczowe o wartości:

I miejsce - 700 złotych
II miejsce - 600 złotych
III miejsce - 500 złotych

5. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej otrzymują również nagrody w kategorii wiekowej.
6. Dodatkowo:
Puchary ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:
- zdobywcy trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn
- zdobywcy trzech pierwszych miejsc wśród osób niepełnosprawnych we wszystkich kategoriach
b) Statuetki ufundowane przez Miasto Kraków otrzymają:
- zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych w maratonie.
7. Wartość nagród w kategoriach dla osób niepełnosprawnych ufundowanych przez sponsorów maratonu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. Przy czym organizator zastrzega sobie możliwość do nagradzania w tej kategorii zawodników poniżej III miejsca.
WKRÓTCE
a. Hand Bike
b. Rim Push
c. Active Wcheelchair
d. Open zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:
• Kategoria B1 - osoby 100% niewidome z przewodnikiem
• Kategoria B2 - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie.
8. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik kontroli antydopingowej. Zdobywcom nagród zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Nagrody w klasyfikacji generalnej zostaną wypłacone na konto podane przez zawodnika, po uzyskaniu wyników kontroli antydopingowej.
10. Nagrody rzeczowe nie odebrane podczas dekoracji, można odebrać w siedzibie organizatora do miesiąca czasu po zakończeniu imprezy, po wcześniejszym kontakcie z organizatorem.
11. Nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsora 13. Cracovia Maraton:
a. dla najszybszej mieszkanki Krakowa – mieszkanka Krakowa, kobieta zameldowana w chwili rejestracji i biegu na terenie miasta Krakowa, która ukończyła bieg
b. dla najszybszego mieszkańca Krakowa – mieszkaniec Krakowa, mężczyzna zameldowany w chwili rejestracji i biegu na terenie miasta Krakowa, który ukończył bieg
c. dla najstarszego uczestnika biegu – najstarsza osoba według roku urodzenia podanego w formularzu zgłoszeniowym, która ukończyła bieg

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia nocleg na hali sportowej. Zawodnicy powinni posiadać własne karimaty i śpiwory.
2. Zawodnicy, zgłaszający podczas rejestracji chęć noclegu na hali będą na niego przyjmowani w dniu 17 maja od godziny 18:00 do godziny 22:00. Uczestnicy 13. Cracovia Maraton, którzy zgłoszą się na halę sportową bez wcześniejszej rejestracji takiej potrzeby w noc poprzedzającą zawody będą kierowani na noclegi w miarę wolnych miejsc.

3. Zawodnikom i zawodniczkom zarejestrowanym do dnia 30.04.2014, posiadającym zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki klasę mistrzowską lub tym którzy w latach 2012-2014 na zawodach objętych kalendarzem  IAAF, EAA lub PZLA osiągnęli czas odpowiednio dla mężczyzn poniżej 2:11:30 oraz dla kobiet poniżej 2:32:00 Organizator w ramach opłaty startowej zapewnia bezpłatny kwaterunek oraz wyżywienie.
4. W dniu 17 maja w godzinach 14:00 - 20:00 na terenie Miasteczka Maratońskiego odbędzie się „Pasta Party”. Bezpłatny udział dla każdego zweryfikowanego uczestnika maratonu.
5. Podobnie jak w latach ubiegłych Organizator stara się o uzyskanie zniżek na przejazd MPK. Informacje o pozytywnym załatwieniu pozwoleń ukażą się na stronie internetowej.

 

VIII. FINANSOWANIE

1. Koszty organizacji 13. Cracovia Maraton pokrywają: Gmina Miejska Kraków, Sponsorzy i Partnerzy

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników w 13. Cracovia Maraton obowiązują przepisy PZLA , IAAF oraz niniejszy regulamin.
2. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.

3. Podczas 13. Cracovia Maraton przeprowadzona zostanie kontrola antydopingowa.
4. Organizator nie zapewnia wózków, sprzętu niezbędnego do wyposażenia zawodników niepełnosprawnych oraz serwisu technicznego dla zawodników na wózkach.
5. Pisemne protesty po wpłaceniu kaucji w wysokości 100 zł przyjmuje Biuro Zawodów do godziny 16:00 w dniu odbywania się zawodów. Kaucja zostanie zwrócona po pozytywnym rozpatrzeniu skargi.
6. Dyrektor 13. Cracovia Maraton zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować przed rozpoczęciem imprezy.
7. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu biegu.


Bookmark and Share

Więcej informacji

cracoviamaraton.pl

Dodaj komentarz


Nie mozna polaczyc sie z baza MySQL8